New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

KONKURSU INFORMATYCZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
(W TYM ODDZIAŁÓW PONADGIMNAZJALNYCH).

[Regulamin]

Regulamin Konkursu informatycznego „web.Master Podkarpacki” dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych (w tym oddziałów ponadgimnazjalnych).

 

§ 1. Organizatorzy konkursu

 

 1. Organizatorami konkursu informatycznego „web.Master Podkarpacki” dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (w tym oddziałów ponadgimnazjalnych), jest Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Rzeszowie 35-234, ul. Nad Przyrwą 13, zarejestrowany w Rejestrze Stowarzyszeń KRS pod numerem 0000288888, NIP 5170236595, REGON 180272902, reprezentowany przez Dariusza Tworzydło – Prezesa Zarządu, oraz Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie 35-036, ul. Dąbrowskiego 66 A, NIP 813-26-43-710, REGON 000741156 reprezentowanym przez Irenę Jamróz – Dyrektor (zwani dalej Organizatorami).

 

§ 2. Cele konkursu

 

 1. Celem konkursu jest rozwijanie w uczniach umiejętności informatycznych związanych z projektowaniem stron i aplikacji internetowych oraz wyłonienie i nagrodzenie najlepszych uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (w tym oddziałów ponadgimnazjalnych) z terenu województwa podkarpackiego.

 

§ 3. Uczestnicy konkursu

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (w tym oddziałów ponadgimnazjalnych) z terenu województwa podkarpackiego.
 2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:
 • uczniowie szkół podstawowych
 • szkół ponadpodstawowych (w tym oddziałów ponadgimnazjalnych)

 

§ 4. Zakres tematyczny

 

Zakres tematyczny konkursu wykracza poza treści ujęte w „standardowych” dla tych kategorii wiekowych programach nauczania. Organizatorzy, chcąc wyłonić najlepszych, zakładają, że laureaci konkursu jako pasjonaci, powinni posiadać wiedzę wykraczającą poza program nauczania.

1. Zakres wymagań będzie obejmowała:

 Kategoria – uczniowie szkół podstawowych.

 • HTML i CSS w tym w wersji HTML5 i CSS3;
 • JavaScript (podstawy składni, podstawowe instrukcje); tablice i operacje na nich oraz pobieranie danych z formularzy i obliczenia na nich;
 • PHP (podstawy składni, podstawowe instrukcje);
 • Zagadnienia z obszaru grafiki komputerowej;
 • Elementy algorytmiki.

 

Kategoria – szkół ponadpodstawowych (w tym oddziałów ponadgimnazjalnych)

 • HTML i CSS w tym w wersji HTML5 i CSS3;
 • Java Script;
 • PHP w tym komunikacja z bazą MySQL;
 • Podstawy obsługi bazy MySQL, podstawowe polecenie języka SQL;
 • jQuery;
 • Zagadnienia z obszaru grafiki komputerowej.

 

§ 5. Przebieg konkursu

 

1. Etap I konkursu przeprowadzony będzie w formie testu on-line jednokrotnego wyboru w oparciu o platformę www.konkurs.webmasterpodkarpacki.pl. Dane do logowania zostaną przesłane na adres mailowy podany podczas zgłoszenia uczestnictwa. Test on-line będzie trwał 15 minut, w trakcie których każdemu uczestnikowi zostanie przedstawionych 60 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź przyznany będzie 1 pkt.

W przypadku zdobycia przez 2 lub więcej osób takiej samej ilości punktów decydował będzie czas ukończenia testu. Do etapu II (drugiej części konkursu) zostanie zakwalifikowanych:

a) maksymalnie 15 uczniów szkół podstawowych, którzy uzyskali najwyższe wyniki

b) maksymalnie 15 uczniów szkół ponadpodstawowych (w tym oddziałów ponadgimnazjalnych) , którzy uzyskali najwyższe wyniki.

2. Etap II konkursu odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie. Polegał on będzie na rozwiązywaniu zadań praktycznych z zakresu tematycznego przedstawionego w § 4. Stanowisko komputerowe każdego uczestnika biorącego udział w etapie II konkursu stanowić będzie:

 • komputer z systemem Windows bez połączenia z Internetem;
 • program Visual Studio Code
 • środowisko XAMPP (PHP, MySQL, phpMyAdmin)

3. Harmonogram konkursu zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 6. Forma zgłoszenia

 

1. Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie powinni zgłosić chęć udziału w konkursie swojemu nauczycielowi informatyki,

2. Zgłoszenia uczniów (zarówno niepełnoletnich jak i pełnoletnich) dokonuje ich nauczyciel informatyki wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.webmasterpodkarpacki.pl

3. Nauczyciel zgłaszając ucznia do udziału w konkursie  jednocześnie oświadcza, że uzyskał stosowną zgodę od jego rodzica lub opiekuna prawnego.

 

§ 7. Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników i laureatów jest Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Nad Przyrwą 13, 35-234 Rzeszów, NIP: 517 017 81 88, REGON: 180140253, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000258459 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego 250 000 zł reprezentowaną przez Arkadiusza Michno – Prezesa zarządu

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane jedynie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w zakresie promocji konkursu jako takiego.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do udziału w konkursie.

5.Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje im prawo do:

a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Skorzystanie z praw określonych w ustępie powyżej lit b) do f) jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) nazwę szkoły,

8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie Jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

14.Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody przez uczniów pełnoletnich oraz rodziców lub opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich. Formularze zgody stanowią załączniki nr 2 i 3 do treści niniejszego regulaminu. Każdy uczestnik lub rodzic (opiekun prawny) ma prawo do wglądu do podanych przez siebie danych i ich poprawienia.

15.Uzupełnione i podpisane wydruki formularzy uczniowie przekazują swoim nauczycielom informatyki. Pedagodzy z kolei przekazują je do Administratora danych osobowych.

§ 8. Osoby bezpośrednio odpowiedzialne za organizację konkursu

 

1.Odpowiedzialnymi za działania bezpośrednio związane z organizacją i przebiegiem Konkursu są Tomasz Kras – Nauczyciel Zespołu Szkół Energetycznych (tomasz.kras@gmail.com, tel. 17 748 30 70) oraz Joanna Kłos – Pracownik Ideo Sp. z o.o. (j.klos@ideo.pl, tel. +48 17 860 21 86 w. 197).

 

§ 9. Punktacja i ostateczne wyniki konkursu

 

1. Uczestnicy będą mogli zdobyć:

 • w etapie I konkursu – maksymalnie 60 punktów (1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź). W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczniów uzyska taką samą liczbę punktów, o ostatecznym miejscu decyduje czas potrzebny na rozwiązanie testu, o którym jest mowa w § 5 p. 1
 • w etapie II konkursu – maksymalnie 60 punktów

 

2. Ostateczne wyniki konkursu będą sumą punktów z części teoretycznej (za udzielone odpowiedzi w jak najkrótszym czasie) oraz praktycznej.

3. Lista zwycięzców oraz osób wyróżnionych zostanie opublikowana na stronie internetowej konkursu.

 

§ 10. Komisja konkursowa

 

1. Skład komisji konkursowej (zwanej dalej komisją) tworzą:

 • Tomasz Kras – Nauczyciel Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie – Przewodniczący
 • Dariusz Tworzydło – Prezes Zarządu Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – Zastępca przewodniczącego
 • Adrian Mikołajczyk – Projektant oprogramowania i programista, Ideo Sp. z o.o. – Członek komisji
 • Paweł Górka – Nauczyciel Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie – Członek komisji
 • Zbigniew Zagrodnik – Wicedyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie – Sekretarz komisji.

 

2. Przewodniczący i członkowie komisji oceniać będą test jak i wykonanie zadań praktycznych, nie znając tożsamości autora pracy. Prace będą oznaczone kodem. Za proces kodowania odpowiedzialny będzie Sekretarz komisji.

3. W przypadku, gdy któryś z członków komisji nie może pełnić swoich obowiązków, Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych powołuje na jego miejsce nowego członka komisji.

 

§ 11. Procedura odwoławcza

 

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji konkursu wynikające z awarii sprzętu komputerowego, zakłóceń sieci teleinformatycznych bądź indywidualnych ustawień urządzeń, za pomocą których uczestnik realizuje zadanie konkursowe w trakcie pierwszego etapu konkursu.

 

§ 12. Ogłoszenie wyników

 

1. Nauczyciele informatyki zostaną poinformowani drogą mailową o zakwalifikowaniu się danego ucznia do etapu II konkursu. Informacja zostanie przesłana jedynie na adres mailowy podany podczas rejestracji uczestnictwa w konkursie.

2. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych odbędzie się w dniu II etapu konkursu. Równocześnie oznacza to zakończenie konkursu skutkujące podaniem do publicznej wiadomości listy laureatów.

3. Informacja zawierająca listę laureatów oraz osób wyróżnionych (imię, nazwisko, nazwa szkoły) umieszczona zostanie na stronie internetowej konkursu www.webmasterpodkarpacki.pl oraz przekazana do mediów do 7 dni od daty zakończenia konkursu.

 

Załączniki do Regulaminu Konkursu informatycznego „web.Master Podkarpacki” dla uczniów dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (w tym oddziałów ponadgimnazjalnych) .