New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

KONKURS INFORMATYCZNY
DLA UCZNIÓW ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH
ORAZ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

[Regulamin]

Regulamin Konkursu informatycznego „web.Master Podkarpacki” dla uczniów oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych

 

§ 1. Organizatorzy konkursu

 

1. Organizatorami konkursu informatycznego „web.Master Podkarpacki” dla uczniów oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych (zwanego dalej konkursem) jest Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Rzeszowie 35-234, ul. Nad Przyrwą 13, zarejestrowany w Rejestrze Stowarzyszeń KRS pod numerem 0000288888, NIP 5170236595, REGON 180272902, reprezentowanym przez Dariusza Tworzydło – Prezesa Zarządu, oraz Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie 35-036, ul. Dąbrowskiego 66 A, NIP 813-26-43-710, REGON 000741156 reprezentowanym przez Irenę Jamróz – Dyrektor (zwani dalej Organizatorami).

 

§ 2. Cele konkursu

 

1. Celem konkursu jest rozwijanie w uczniach umiejętności informatycznych związanych z projektowaniem stron i aplikacji internetowych oraz wyłonienie i nagrodzenie najlepszych gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego.

 

§ 3. Uczestnicy konkursu

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego.

2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: uczniowie oddziałów gimnazjalnych i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 

§ 4. Zakres tematyczny

 

Zakres tematyczny konkursu wykracza poza treści ujęte w „standardowych” dla tych kategorii wiekowych programach nauczania. Organizatorzy, chcąc wyłonić najlepszych, zakładają, że laureaci konkursu jako pasjonaci, powinni posiadać wiedzę wykraczającą poza program nauczania.

1. Zakres wymagań dotyczył będzie:

 Kategoria – gimnazjaliści.

 • HTML i CSS w tym w wersji HTML5 i CSS3;
 • JavaScript (podstawy składni, podstawowe instrukcje);
 • PHP (podstawy składni, podstawowe instrukcje);
 • jQuery (pokazywanie/ukrywanie obiektów, wybieranie elementów z drzewa DOM, modyfikowanie właściwości CSS, modyfikowanie treści HTML, podstawowa obsługa zdarzeń);
 • Zagadnienia z obszaru grafiki komputerowej.

 

Kategoria – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 • Ogólne informacje na temat działania współczesnych stron i aplikacji WWW oraz używanych technologii i terminologii;
 • HTML i CSS w tym w wersji HTML5 i CSS3;
 • PHP w tym komunikacja z bazą MySQL;
 • Podstawy obsługi bazy MySQL, podstawowe polecenie języka SQL;
 • Java Script;
 • jQuery;
 • Zagadnienia z obszaru grafiki komputerowej.
§ 5. Przebieg konkursu

 

1. Etap I konkursu przeprowadzony będzie w formie testu on-line jednokrotnego wyboru w oparciu o platformę www.konkurs.webmasterpodkarpacki.pl Dane do logowania zostaną przesłane na adres mailowy podany podczas zgłoszenia uczestnictwa. Test on-line będzie trwał 15 minut, w trakcie których każdemu uczestnikowi zostanie przedstawionych 60 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź przyznany będzie 1 pkt. W przypadku zdobycia przez 2 lub więcej osób takiej samej ilości punktów decydował będzie czas ukończenia testu. Do etapu II (drugiej części konkursu) zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 15 gimnazjalistów i maksymalnie 15 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali najwyższe wyniki.

2. Etap II konkursu odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie. Polegał on będzie na rozwiązywaniu zadań praktycznych z zakresu tematycznego przedstawionego w § 4. Stanowisko komputerowe każdego uczestnika biorącego udział w etapie II konkursu stanowić będzie:

 • komputer z systemem Windows bez połączenia z Internetem;
 • program Notepad++ z zainstalowanym pluginem TextFX;
 • środowisko XAMPP (PHP, MySQL, phpMyAdmin

 

3. Harmonogram konkursu zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 6. Forma zgłoszenia

 

1. Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie powinni zgłosić swoją chęć udziału w konkursie swojemu nauczycielowi informatyki.

2. Zgłoszenia uczniów (zarówno niepełnoletnich jak i pełnoletnich) dokonuje ich nauczyciel informatyki wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.webmasterpodkarpacki.pl

3. Nauczyciel zgłaszając do udziału w konkursie ucznia jednocześnie oświadcza, że uzyskał stosowną zgodę od jego rodzica lub opiekuna prawnego.

 

§ 7. Dane osobowe

 

1. Dane osobowe uczestników konkursu oraz zgłaszających ich nauczycieli są zbierane 3 i przetwarzane jedynie w celu poprawnej organizacji i przeprowadzenia konkursu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody przez przez uczniów pełnoletnich oraz rodziców (opiekunów prawnych) uczniów niepełnoletnich. Formularze zgody stanowią załączniki nr 2 i 3 do treści niniejszego regulaminu. Każdy uczestnik lub rodzic (opiekun prawny) ma prawo do wglądu do podanych przez siebie danych i ich poprawienia.

3. Uzupełnione i podpisane wydruki formularzy uczniowie przekazują swoim nauczycielom informatyki.

4. Warunkiem uczestnictwa w etapie II konkursu jest przedstawienie komisji konkursowej uzupełnionego formularza zgody każdego uczestnika.

5. Administratorem danych osobowych jest firma Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Nad Przyrwą 13, 35-234 Rzeszów, NIP: 517 017 81 88, REGON: 180140253, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000258459 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego 250 000 zł reprezentowaną przez Arkadiusza Michno – Prezesa zarządu, zwanej dalej Administratorem.

6. Żądanie przez uczestnika konkursu zaprzestania przetwarzania jego danych jest równoznaczne z jego rezygnacją z udziału w konkursie.

 

§ 8. Osoby bezpośrednio odpowiedzialne za organizację konkursu

 

1. Odpowiedzialnymi za działania bezpośrednio związane z organizacją i przebiegiem Konkursu są Tomasz Kras – Nauczyciel Zespołu Szkół Energetycznych (tomasz.kras@gmail.com, tel. 17 748 30 70) oraz Joanna Kłos – Pracownik Ideo Sp. z o.o. (j.klos@ideo.pl, tel. +48 17 860 21 86 w. 197).

 

§ 9. Punktacja i ostateczne wyniki konkursu

 

1. Uczestnicy będą mogli zdobyć:

 • w etapie I konkursu – maksymalnie 60 punktów (1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź. W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczniów uzyska taką samą liczbę punktów o ostatecznym miejscu decyduje czas potrzebny na rozwiązanie testu, o którym jest mowa w § 5 p. 1
 • w etapie II konkursu – maksymalnie 60 punktów (2 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź).

 

2. Ostateczne wyniki konkursu będą sumą punktów z części teoretycznej (za udzielone odpowiedzi w jak najkrótszym czasie) oraz praktycznej.

3. Lista zwycięzców oraz osób wyróżnionych zostanie opublikowana na stronie internetowej konkursu.

 

§ 10. Komisja konkursowa

 

1. Skład komisji konkursowej (zwanej dalej komisją) tworzą:

 • Tomasz Kras – Nauczyciel Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie – Przewodniczący
 • Dariusz Tworzydło – Prezes Zarządu Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – Zastępca przewodniczącego
 • Adrian Mikołajczyk – Pracownik firmy Ideo – Członek komisji
 • Paweł Górka – Nauczyciel Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie – Członek komisji
 • Paweł Łapiński – Nauczyciel Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie – Sekretarz komisji.

 

2. Przewodniczący i członkowie komisji oceniać będą test jak i wykonanie zadań praktycznych nie znając tożsamości autora pracy. Prace będą oznaczone kodem. Za proces kodowania odpowiedzialny będzie Sekretarz komisji.

3. W przypadku, gdy któryś z członków komisji nie może pełnić swoich obowiązków Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych powołuje na jego miejsce nowego członka komisji.

 

§ 11. Procedura odwoławcza

 

1. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania.

 

§ 12. Ogłoszenie wyników

 

1. Nauczyciele informatyki zostaną poinformowani drogą mailową o zakwalifikowaniu się danego ucznia do etapu II konkursu. Informacja zostanie przesłana na adres mailowy podany podczas rejestracji uczestnictwa w konkursie.

2. Ogłoszenie wyników końcowych nastąpi do 7 dni od daty zakończenia konkursu. Wyniki – lista zwycięzców oraz osób wyróżnionych, zostaną umieszczone w postaci: imię, nazwisko, nazwa szkoły, umieszczone zostaną na stronie internetowej konkursu www.webmasterpodkarpacki.pl

 

Załączniki do Regulaminu Konkursu informatycznego „web.Master Podkarpacki” dla uczniów oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych: